HARALD PLEINER Bildleso sæ î ausMai Adress:

Max-Planck-Inschtidûd fîr Polymêrforschung Bildle[72 kB] )
55128 Mainz
Boschdfach 3148
D 55021 MainzWiá de mî griágsch:

Telefô: +49 (0)6131 379 246
Fax: +49 (0)6131 379 340
I-mehl: pleiner@mpip-mainz.mpg.de
Wæb: http://www.mpip-mainz.mpg.de/~pleiner/Wiá de mî fendásch:

MPI fîr Polymêrforschung picture[80 kB]
Zemmr 2.107A
Aggrmãwæg 10 (wenn dá vonn dr Schdadt kommsch glei hendr dr Unni)


Wiá de hær fendásch:

middem Fliágr:
Em Frankfurdr Fluágblatz gåsch zur Eisábã nondr en dá sudderã vom 'Terminal ois' (dess isch dr alde 'Regio'bãhof). Då nemmsch dr Bummelzuág (RE ôdr S-Bã Nommr achd *) nåch Mainz. Då brauchsch abr á Fârkærdle vom Verkehrsverbond (ausm "RMV" Audomâd rauslassá!) fîr drei Eiro dreisigg (des gild ao glei fîr dr Bus en Mainz!). Abr net vergæssá - em Zuág gibts koine Fârschai ond dá zâlsch firzigg Eiro Stråf.
Zomm neie Fernbãhof gåsch bessr net. Zerscht muásch vîl mê laofá (Blã); onn nå senn diá Zîg kaom schnæller (femf bis zeá Minuddá), abr saudeier!
* wenn dá aus Versæá á Nommr nai erwischd håschd, muásch en Mainz-Kastel ausschdeigá (dess isch uff dr falschá Raiseide ond ghêrd eigendlich zuá Wîsbâdá -- seidem Griág, abr dess isch á aigne Gschichd). Då nemmsch en fîráfuffzgr, femfáfuffzgr odr achtáfuffzgr Bus uff dr andrá Schdråsáseid.

Middm Billigfliágr kã drs bassîrá, dass dá en Frankfurt-Hahn ãkommsch. Dess hêrd sich zwar wiá Frankfurd ã, isch abr wo ganz woandersch -- em henderschdá Wenkl vomm Honsrigg. So ælle ois bis zweu Stondá fêrd en Bus (Bohr hoist dær) nåch Mainz, dær brauchd abr oinávîrdl Stondá - dåfir held abr ao an dr Unni.

middem Zug:
De fêrsch nåch Mainz Haobtbãhof (Hbf) - gugg auf dr ICE odr EC/IC Blã. Abfahrzeidá fendásch maischdens dåhanná.

middem Bus:
Wenn de ausm Bãhof en Mainz rauskommsch, uff dr rechtá Seidá senn die Biss Nommr 54, 55, 58 ôdr 68, Haldstell G. Kaofsch á Kurzschtreckáfahrschaile fîr oin Eiro femfázwanzig beim Fahr'r ôdr vom Audomâd ond schteigsch em Friedrich-von-Pfeiffer-Wæg wiádr aus on laofsch quer îbrs Unnigelende (du kãsch ao en Achdásæchzgr [Bus nadîrlich] nemma ond hoggá bleibá bis zom 'Aggrmãwæg' - koschded abr dr volle Breis, zwoi Eiro ond femf!); seid neiáschdem gibds enn Unni-Reng-Bus, Nommr 69, wærend'r Vorlæsongszeid, dær glei vom Bãhof (Haldstell F) zomm Duesberwæg fehrd - gugg aufdá Unniblã [14 kB]

middem Audo:
Von dr Audobã 60 (Omgæbong [56 kB]) gôschd rondr bei Mainz-Finthen / Saarstrås ôdr Mainz-Lercháberg (Mainz [86 kB]). Dann fêrsch Richdong Siddi ond guggsch nåch de Zaichá 'Universität' ond 'MPI-Polymerforschung' - då isch á Blêlá von dr Zuáfahrd [23 kB]

middem Taxi:
Guggsch ao, dassde dær Fahr'r ao gwîs zomm MPI fir Polymêrforschung brengd (grâd befôr má ens Unnigelende naifêrd) ond ned zu demm fir Kemî (was middlá em Unnigelende leid) - zaigschem dr Zuáfahrdsblã [23 kB]


Forschung:

 Fîr komplexe Fluide (des senn kondensierde Sischdême mid gebrochene Simmedrîa ond/odr mid zuásætzliche ennáre langsam relaxîrende Freihaidsgrad) wird á fenomenoligische, magroskopische Beschreibong ãgæbbá fîrd Langzeid- ond Grôsraomdinãmigg, wobei mr blôs allgemaine Simmedrî- ond Invarianzprinzîbiá ond fondamendâle Thermodinãmiggesetzer benutzád. Wægá îrár ennárá Schtrugdûr fendát mã vellig neiardige Greizkoplungá ond ôgwênliche Effægde wemmá eissere Fældr aischaldát odr wemmá glei bei ámmá Fâsáîbrgang isch. Diá magroskopische Gleichongá werdát dann gnommá omm Inschtabilidædá ond Muschdrbildong, Defæggde ond îre Bewegong, ond Obrflæchádinãmig z'ondrsuáchá.

===== > mê uff dr wissáschafdlichá Projegdseidá (net auf schwæbisch)

===== > wenndá bromovîrá odr als Pôschdok schaffá willsch, gugg uff onsr Dschobseidá (net auf schwæbisch)


Læbenslaof:

I hann 1974 mai Phisiggdiblôm von dr Unni Schduágárd griágt middr Diplomarbed îbr diá nichdleneare Flugduationá bei der Bénard Inschdabilidæd. Mai Dogdrarbed îbr diá Hidrodinãmig von de suprfluide Phasá vom Heliom-3 isch 1977 an dr Unni Essá (R. Graham) ferdig gwordá. Habilidîrd hamme 1983 an dr Unni Essá en theorêdischer Phisigg middr Arbed îbr gebrochene Simmedriá ond Hidrodinãmigg von Flissiggristallá. Als Haisábergstipendiâd war î zemlich lang em Ausland ond zwar am Lab. Physique des Solides, Orsay (M. Kléman), Dept. of Physics, CU Boulder (N.A. Clark), ond am ITP ond Materials Dept., UC Santa Barbara (P. Pincus). Zrigg en Deitschland hann î verdrædungsweise theorêdische Phisigg glæsá an dr Unni Essá ond Aogschburg. 1992 benne apl. Professor an dr Unni Essá gworrá. Seid 1995 benne Midglied en dr neiá Theoriegrubbe (K. Kremer) am MPI fîr Polymêrforschung en Mainz als á 'senior scientific staff member' (was mã ruig werdlich nemmá kã).

Enfo îbr alles mêgliche fendásch ondr denne lenks
diá Seid en englisch
Swabian into English dictionary
Á bâr schwæbische lenks (meuschd uff nei-schwæbisch): onsr Gschichde | d'Wirdábergr Gschichde | uff dr Alb | Schduágárd | Riádlengá | Schempfwerdr | Kochrezæbde | Spætzle*)
*)"Spætzle" isch grad oi oinziggs (ôdrs gleiche wiá 'Schætzle'); 
  wendá abr viele moinsch, dann heusds fai "Spætzlá"!!


Aussprache (der benutzten ISO Latin-1 Symbole):

zrigg zom:

MPI-P


Theorie

Projegt  HARALD PLEINER
Sletschdmål genderd: am fîrázwanzigschdá Sæbdembr zwoidausendondsîbá